Voor onze Nederlandse klanten... Wij zijn maar liefst 52% goedkoper dan verhuurders uit NL - limburg en Noord-Brabant!
Lees meer  |  Sluiten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOCHTEX BOUWDROGERVERHUUR

 

Algemeen

1. Vochtex Bouwdrogerverhuur, hierna de verhuurder genoemd, is een bedrijf uit de bouwsector gespecialiseerd in het verhuren en installeren van bouwdrogers, elektrische kachels en ventilatoren, inclusief het ondersteunend materiaal zoals verlengkabels, waterkuipen, afvoeren,…

2. De afgesloten overeenkomst wordt gevestigd in de maatschappelijke zetel van de verhuurder, zijnde Breeërsteenweg 389 te 3640 Kinrooi.

Persoonlijke gegevens

3. Alle persoonlijke gegevens van particuliere en zakelijke relaties worden in de maatschappelijke zetel van verhuurder bewaard en worden onder geen enkel beding gebruikt voor andere doeleinden dan louter administratieve of promotionele doelen, voor zover deze uitgaan van de verhuurder zelf.

Bestelling en levering

4. Bij het plaatsen van een bestelling, ongeacht de wijze waarop deze bestelling geplaatst is, verklaren zowel de verhuurder als de huurder zich hoofdelijk akkoord voor de uitvoering van de dienst. Laattijdige annulering van deze bestelling zal leiden tot het aanrekenen van een forfaitaire verplaatsingskost van 50,00 EUR (exclusief BTW) tenzij de verhuurder uitdrukkelijk anders verklaart.

5. De gehuurde toestellen worden door de verhuurder op het afgesproken tijdstip en het afgesproken adres geleverd en geïnstalleerd.

6. De huurder engageert zich ertoe op het afgesproken moment toegang te verschaffen aan de verhuurder voor de installatie van de toestellen, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde, hetzij door zijn eigendom toegankelijk te maken via een sleutel of eender welke andere manier tot betreding van de eigendom.

7. De verhuurder engageert zich ertoe om bij ontstentenis van de huurder – of zijn gemachtigde – diens eigendom terug in een veilige situatie achter te laten.

8. Indien de verhuurder op het afgesproken moment geen toegang kan krijgen tot het eigendom van de huurder, wordt dit beschouwd als een verzaking aan de bestelling en worden de toestellen niet geleverd. Dit zal leiden tot het aanrekenen van een forfaitaire verplaatsingskost van 50,00 EUR (exclusief BTW).

9. Een niet uitgevoerde levering te wijten aan het onzorgvuldig toepassen van deze algemene voorwaarden door de huurder geeft niet automatisch aanleiding tot een nieuwe levering. In dergelijk geval zal de huurder opnieuw een bestelling moeten uitvoeren.

Installatie

10. De toestellen worden op het afgesproken moment en het afgesproken adres door de verhuurder geïnstalleerd, tenzij anders overeengekomen tijdens de bestelling.

11. De huurder verzekert dat het pand of de werf waar de toestellen geïnstalleerd worden voorzien is van een voldoende sterke elektrische voeding, hetzij via stopcontacten in het pand, hetzij via een werfkast of eender andere geldig gekeurde voorziening.

12. De huurder engageert zich ertoe de richtlijnen zoals deze door de verhuurder worden meegegeven inzake de plaatsing en het aansluiten van de verschillende toestellen te respecteren, voor zover deze toestellen na levering door de huurder zelf geïnstalleerd of op een later tijdstip verplaatst worden.

13. De huurder engageert zich ertoe dat de toestellen enkel gebruikt zullen worden op het in de bestelling overeengekomen adres en niet onderverhuurd of verplaatst zullen worden, behalve bij uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

14. De verhuurder verzaakt aan eender welke aansprakelijkheid voor schade door de toestellen aan het pand veroorzaakt, voor zover deze toestellen niet door de verhuurder of niet conform zijn richtlijnen geïnstalleerd zijn.

15. De huurder engageert zich ertoe dat het pand waarin de toestellen geïnstalleerd worden voldoet aan de klimatologische richtlijnen noodzakelijk voor het uitvoeren van de (bouw)droging, deze worden door de verhuurder – hetzij bij de bestelling, hetzij bij de levering – aan de huurder medegedeeld.

16. De verhuurder gaat geen enkele resultaatsverbintenis aan voor eender welke voorafgaandelijk besproken huurtermijn.

Ophaling

17. De gehuurde toestellen worden door de verhuurder op het afgesproken tijdstip en adres opgehaald.

18. De huurder engageert zich ertoe op het afgesproken moment toegang te verschaffen aan de verhuurder voor het ophalen van de toestellen, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde, hetzij door zijn eigendom toegankelijk te maken via een sleutel of eender welke andere manier tot betreding van de eigendom.

19. De verhuurder engageert zich ertoe om bij ontstentenis van de huurder – of zijn gemachtigde – diens eigendom terug in een veilige situatie achter te laten.

20. Indien de verhuurder op het afgesproken moment geen toegang kan krijgen tot het eigendom van de huurder, wordt dit beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. Dit zal leiden tot het aanrekenen van een forfaitaire verplaatsingskost van 50,00 EUR (exclusief BTW).

21. Het reinigen van de toestellen is voor rekening van de verhuurder.

Aansprakelijkheid

22. Vanaf het moment van de levering van de toestellen, engageert de huurder zich ertoe dat de toestellen zich ten alle tijden in veilige omstandigheden bevinden.

23. De huurder is vanaf het moment van levering tot en met het moment van ophaling hoofdelijk aansprakelijk voor de toestellen en dient de verhuurder schadeloos te stellen voor eender welke geleden schade, hetzij door een onoordeelkundig gebruik, hetzij door diefstal uit de werf of eender welke andere calamiteit voor zover deze het gevolg is van een onzorgvuldigheid uit hoofde van de huurder.

24. De verhuurder is verantwoordelijk voor de schade aan een eigendom, voor zover deze veroorzaakt is tijdens de levering. Deze schade dient schriftelijk en met foto’s gemotiveerd te worden, uiterlijk 24 uur na het uur van levering zoals vermeld op de leveringsbon. 

Facturatie en betaling

25. Er is geen waarborg verschuldigd tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

26. Na afloop van de overeenkomst zal de huurder een factuur ontvangen voor de geleverde dienst. Deze factuur dient binnen de 15 kalenderdagen voldaan te zijn.

27. De verhuurderperiode vangt aan vanaf het moment dat de toestellen geleverd zijn en eindigt tot op het moment dat de toestellen opgehaald worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

28. Indien de toestellen geleverd worden voor 15u op de dag van de overeengekomen levering, telt deze dag nog mee als volledige dag in de facturatie.

29. Indien de toestellen opgehaald worden na 15u op de dag van de overeengekomen ophaling, telt deze dag nog mee als een volledige dag in de facturatie.  

30. De vermelde huurprijzen zijn exclusief BTW.

31. Levering en ophaling van de toestellen is, ongeacht de afstand vanaf de maatschappelijke zetel van de verhuurder, gratis voor elke verhuurperiode van minstens 28 dagen. Bij een kortere huurperiode wordt er een forfaitaire leveringskost aangerekend van 50,00 EUR (exlucief BTW).

32. Bij een laattijdige betaling van de factuur zijn de bankkosten ten laste van de huurder. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde betaaltermijn behoudt de verhuurder zich het recht om automatisch administratieve en verwijlkosten aan te rekenen met een minimum van 50,00 EUR.

Betwisting

33. Betwisting van de factuur dient door de huurder aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk binnen de 48 uur na verzending van de factuur, hetzij via post, hetzij via elektronische weg. 

34. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd, of deze van de woonplaats van de verwerende partij.

OPLOSSING OP MAAT NODIG?

Indien u een oplossing op maat wenst, kan u met ons contact opnemen.

Contacteer ons vandaag nog!