Algemene voorwaarden

1.    Definities.
Voor de toepassing van de algemene voorwaarden moet worden verstaan onder:

 • Aannemer:
  VOCHTEX-Vochtbestrijding, met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Veldstraat 56 ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0787.475.296.
   
 • Cliënt:
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon die vochtbestrijdingswerken, kelderdichtingen, pleisterwerken, ventilatie, gevelwerken en/of aanverwante werken en bijhorende goederen bij de aannemer bestelt.
   
 • Overeenkomst:
  Het geheel der verbintenissen tussen de aannemer en de cliënt met betrekking tot de bestelde vochtbestrijdingswerken, kelderdichtingen, pleisterwerken, ventilatie, gevel werken en/of aanverwante werken en de bijhorende goederen bij de aannemer bestelt. De verbintenissen omvatten in geen geval lekdetectie en/of (vocht)diagnose.

2.    Overeenkomst.
Het overmaken van een opdracht betekent het integraal aanvaarden van onze algemene voorwaarden, zelfs indien deze strijdig zouden zijn aan de vermeldingen in de ons toegezonden bestelling.
Het toezenden van een offertes is zonder uitvoeringsverbinding.
Indien slechts een gedeelte van de in onze offerte voorzien werken wordt besteld, behouden wij het recht deze bestelling te annuleren, ofwel onze prijzen te herzien.

Bestellingen door onze vertegenwoordigers genoteerd of afgesloten, zijn slechts bindend na bevestiging door onze administratie. Door ons gegeven ramingen zijn louter informatief en mogen in geen geval worden beschouwd als een bindend forfaitaire prijs.

3.    Aanvangsdatum en uitvoeringstermijn overeenkomst.
Deze worden overeengekomen bij de ondertekening van het uitvoeringscontract.
Indien een vaste termijn wordt bepaald, dan zal dit uitdrukkelijk in de opdracht worden vermeld.
Gevallen van heirkracht zoals stakingen, vorst, noodweer, ongevallen, vertraging van andere vaklui, enz. heffen de overeengekomen termijn van ambtswege op.
Zo de bouwheer de betalingsvoorwaarden niet naleeft, wordt de uitvoeringstermijn eveneens verlengd met de tijdsspanne, die verloopt tussen het ogenblik van de opeisbaarheid en dit van de daadwerkelijke betaling. Telkens de werken moeten worden stilgelegd (heirkracht, vertraging van andere aannemers op de werf, laattijdige betaling, enz.), zal de uitvoeringstermijn worden verlengd met de duur van de onderbreking plus acht dagen extra.

Vertraging bij uitvoering van de werken kan geen recht tot schadeloosstelling geven, tenzij dit vermeld is in het contract.

4.    Uitvoering van de overeenkomst.
Voor werken in regie lopen de uren vanaf het vertrek van de werklieden tot hun aankomst op de firma. Behoudens uitdrukkelijke vermelding gelden onze prijzen voor een uitvoering op droge vlakken.
Voor vochtige of sijpelende vlakken zal een supplement worden aangerekend in verhouding tot de omstandigheden (werkuren, verbruikte snel-cement, etc.), zonder dat een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord nodig is.

Wanden en vloeren moeten dag en nacht vrij van water worden gehouden, gedurende de volledige duur van de werken en dit tot 48 uren na de beëindiging ervan.
Herstellingen die moeten worden uitgevoerd omdat deze bepaling niet werd nageleefd, zijn ten laste van de opdrachtgever.

De plaats waar moet worden gewerkt, moet door de opdrachtgever volledig worden ontruimd vóór de aanvang van de werken. Wanden en vloeren moeten zuiver zijn, ruw, poreus en voldoende hard om een goede hechting mogelijk te maken. Het eventueel pikeren, reinigen met water onder hogedruk, zandstralen of afkappen van een bestaande bezetting is niet in onze prijzen inbegrepen, voor zover dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld in onze offerte.

Bij het uitvoeren van voornoemde werken, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging en/ of verontreiniging, veroorzaakt door stof.

De cliënt zorgt er voor dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen andere partijen (schilders, loodgieters, enz.) dan de aannemer op de werf aanwezig zijn.

Bij uitvoering van kapwerken zijn wij niet verantwoordelijk voor mogelijke beschadigingen aan niet zichtbare leidingen, buizen, enz. die in muren of vloeren zijn ingewerkt.

Indien na verwijdering van de bezetting, bekleding, verf of andere materialen blijkt dat de ondergrond in slechte staat is, waardoor de opdracht onuitvoerbaar wordt, behouden wij ons het recht voor de werken te beëindigen, in dat geval worden de tot dan toe gemaakte kosten aangerekend. 

Onze bepleistering wordt uitgevoerd in een dikte en een aantal lagen die overeenkomt met de gebruikelijke werkwijze. Indien de opdrachtgever een bijkomende laag verlangt, wordt dit extra aangerekend.
De hoogte van de bepleistering op de muren en andere vlakken, wordt uitsluitend door de opdrachtgever bepaald. Wij zijn bijgevolg niet verantwoordelijk voor water-insijpeling die later boven, naast of onder onze bezetting zouden ontstaan. Het uitvoeren van plaatselijke dichtingswerken gebeurt steeds op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, zodat onze aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Het eventueel uitbreken, aanpassen, herplaatsen van deuren en ramen (omlijstingen inbegrepen), schappen, rekken, trappen, centrale verwarming, leidingen en buizen, alsmede alle toestellen die een goede uitvoering verhinderen, is niet in onze prijzen inbegrepen.

De opdrachtgever moet gratis elektriciteit en het nodige water ter beschikking stellen. Indien er steigers nodig zijn, zullen die door de client worden geleverd, geplaatst en verwijderd. De steigers moeten voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en politiereglementen. Alle kosten voor het plaatsen van steigers zijn ten laste van de opdrachtgever, die tevens de nodige administratieve formaliteiten moet vervullen.

De plaats waar moet worden gewerkt, moet steeds goed bereikbaar zijn voor o.a. de aanvoer van grondstoffen. Indien niet, is het naar de werkplaats brengen van grondstoffen ten laste van de opdrachtgever.

Een voorafgaande analyse van het grondwater en van het bouwmateriaal waarop de dichting moet worden aangebracht, wordt enkel uitgevoerd als daartoe uitdrukkelijk opdracht wordt gegeven en de opdrachtgever de kosten betaalt. Zonder dergelijke opdracht wordt aangenomen dat het grondwater en/of de bouwmaterialen niet kunnen inwerken op de aangebrachte dichting.

Het leggen van vloertegels of bekleding van welke aard ook, gebeurt steeds op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hij zal het nodige doen opdat er geen bekleding wordt aangebracht vóór de volledige uitharding van de bepleistering d.w.z. ten vroegste na 28 dagen. 

Niettegenstaande elk tegenstrijdig beding, zal onze onderneming niet tussenkomen in de gemeenschappelijke reinigingskosten van de bouwplaats, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord hieromtrent. 

In geval van faillissement, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen in hoofde van de cliënt, behoudt de aannemer zich het recht voor om de uitvoering te weigeren, dan wel de lopende uitvoering van de werken op te schorten of een waarborgsom te zien, zonder dat de aannemer hiervoor ten aanzien van de cliënt tot enige schadevergoeding gehouden is.

5.    Meerwerk.
De aannemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de aannemer hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever hetzij op last van derden die in naam en voor rekening van de opdrachtgever optreden, of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen worden geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden worden gepresteerd.

Opmeting:
Naargelang de vordering van de werken, behouden wij het recht voorlopige afrekeningen te maken op basis van de reeds uitgevoerde werken.
Zodra de dichtingswerken volledig zijn uitgevoerd, zal worden overgegaan tot de definitieve opmeting.

Forfaitaire prijzen die door ons werden opgegeven, zijn slechts geldig in zover de opgegeven maten of hoeveelheden overeenstemmen met de definitieve opmeting.

Openingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.
Kolommen, daggen, trappen, keldermondingen, kanalen en vlakken waarvan één zijde kleiner is dan 60 cm., alsmede niet-rechtlijnige vlakken, worden beschouwd als geprofileerde oppervlakken. 

6.    Prijzen.
De bestelde werken dienen behoudens andersluidend schriftelijk akkoord te worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de ondertekening van bestelbon, bij gebreke waaraan de aannemer gerechtigd is om de aangenomen prijs te verhogen met 5% op het overeengekomen totaal. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat voor zover de wettelijke en/of reglementaire kosten in welke vorm dan ook wijzigen en waaronder bij wijze van voorbeeld doch niet limitatief wijziging in het BTW-tarief en/of taksen op goederen de overeengekomen prijzen zullen worden aangepast met deze wettelijke en/of reglementaire kosten.

7.    Facturering, vervaldag, invordering.
Alle betalingen geschieden in euro.

De cliënt is gehouden om uiterlijk 8 dagen na de ondertekening van de offerte een voorschot te betalen gelijk aan minimaal 30% van de bestelde werken en/of bijhorende materialen.
Het saldo dient te worden voldaan ten laatste 8 dagen voor uitvoering der werken. De betaling wordt geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de rekening BE66 7370 6069 2943 van de aannemer is gecrediteerd.

Naargelang de vordering van de werken, behouden wij het recht tussentijdse afrekeningen te maken op basis van de reeds uitgevoerde werken. De cliënt is gehouden het saldo van de tussentijdse afrekeningen te voldoen ten laatste 8 dagen na facturatiedatum van de tussentijdse factuur. De betaling wordt geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de rekening BE66 7370 6069 2943 van de aannemer is gecrediteerd.

Bij het einde der werken wordt er een slotfactuur opgemaakt op basis van de uitgevoerde werken inclusief eventuele meerwerken. De cliënt is gehouden het saldo van de slotfactuur te voldoen ten laatste 15 dagen na facturatiedatum van de slotfactuur. De betaling wordt geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de rekening BE66 7370 6069 2943 van de aannemer is gecrediteerd.

Klachten over toegezonden facturen moeten schriftelijk geformuleerd worden binnen de acht dagen. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar binnen de hierboven gestelde dagen na factuurdatum en dit zonder voorafgaande aanmaning. Er mag geen enkele borg worden ingehouden. De betalingen geschieden via bankrekening. 

Eventuele klachten hebben geen invloed op de betaling van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag kan tevens een verdere uitvoering van de werken worden geschorst of het contract ontbonden zonder enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, zelfs indien opeenvolgende werken en/of leveringen voorzien zijn. In dit geval heeft onze onderneming recht op schadeloosstelling.

Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag zijn alle facturen, alsook deze welke nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Vanaf voormelde vervaldag zal ingeval van wanbetaling van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand.

Bovendien zal als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeel- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz,), het bedrag van de hoofdsom forfaitair en onverminderd verhoogd worden met 20% zonder dat deze vergoeding minder dan 124 EURO mag bedragen. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling 5Art. 1147 en 1162 B.W.).

8.    Garantie.
Voor werken die met garantie worden uitgevoerd, wordt de garantietermijn uitdrukkelijk vermeld in onze offerte en op de factuur. Deze vangt aan op datum van de factuur. 

De garantie dekt elk gebrek aan de waterdichtheid, de aanhechting en barsten in onze bepleistering voor zover geen mechanische of scheikundige invloeden, in het bijzonder sulfaten, op de aangebrachte dichting inwerken. Wij garanderen geen volledige waterdichtheid van de lokalen, maar enkel de door ons aangebrachte waterdichte bezetting. Op plaatselijke dichtingswerken wordt geen garantie gegeven. Deze garantie dekt geen beschadigingen die het gevolg zijn van vervormingen (verzakkingen, scheuren, e.a.) van de ondergrond waarop onze bezetting werd aangebracht.

De garantie dekt niet het loskomen of scheuren van de bezetting, veroorzaakt door het gebruik van welke producten ook, die tot doel hebben de ontkistingen te vergemakkelijken of het uitdrogen van het beton te vertragen.

De garantie dekt geen herstelling van lekken ontstaan ten gevolge van inkappingen, uitgevoerd na het aanbrengen van onze waterdichte bepleistering nog voor het leggen van leidingen voor verwarming, elektriciteit, gas, water, enz. noch de schade veroorzaakt aan onze bepleistering door gebrek aan verluchting of isolatie van verwarmingsketels, apparaten, schoorstenen, enz. Herstellingen die hierdoor noodzakelijk zijn, kunnen door ons worden uitgevoerd, maar zullen afzonderlijk worden aangerekend. De opdrachtgever zal zijn onderaannemers ervan op de hoogte brengen dat er een waterdichte bepleistering werd aangebracht en zal er, in zijn eigen belang, over waken dat deze niet wordt beschadigd.

De garantie is beperkt tot het kosteloos opnieuw behandelen en/of herstellen van de eventueel bestaande gebreken. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de te herstellen plaatsen goed bereikbaar zijn. Het voorafgaandelijk verwijderen van verf, tegels, schouwen, toestellen, e.a. die op of tegen de bezetting werden aangebracht, moeten door de opdrachtgever worden verwijderd.
Schade ontstaan ten gevolge van water-insijpeling wordt niet gedekt.

Beperkingen tot het maken van vloeren, wanden en zolderingen behoren niet tot onze bevoegdheid. Wij nemen aan dat deze constructies sterk genoeg zijn om te weerstaan aan iedere belasting waaraan zij kunnen worden blootgesteld, hoofdzakelijk de druk van het grondwater.

Onderzoek dat wordt verricht tijdens de garantieperiode om de oorzaak van lekken op te sporen, is voor rekening van de opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak buiten onze aansprakelijkheid valt. 

De garantie wordt slechts uitgevoerd na volledige betaling van de factuur.
Bij weigering de rekening volledig te betalen, hebben wij het recht de gegeven garantie definitief te schorsen. 

9.    Opzegging, beëindiging, annulering bevestigde overeenkomt.
Iedere beëindiging van de overeenkomst door de cliënt dient te geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de aannemer. De cliënt die de overeenkomst beëindigd is aan de aannemer een schadevergoeding verschuldigd a rato van 30% van de overeengekomen werken, te vermeerderen met de goederen die door de aannemer specifiek voor de uitvoering van de bestelde werken werden aangekocht.

10.    Oplevering.
De oplevering van de werken gebeurt bij het einde van de werken.
Er wordt een rondgang gedaan en alle uitgevoerde werken worden overlopen.
De betaling van de slotfactuur geldt als definitieve aanvaarding en tegensprekelijke eindoplevering van de uitgevoerde werken.

11.    Verzaking
Het feit dat een partij niet of slechts gedeeltelijk gebruik maakt van de rechten die haar door deze algemene voorwaarden worden toegekend kan door de andere partij niet worden ingeroepen als zijnde een verzaking van de rechten ingesteld bij onderhavige factuurvoorwaarden.

12.    Nietigheidsclausule.
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar geheel.
Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is.
Ingeval van nietigheid, ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

13.    Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid.
De overeenkomst van levering van diensten wordt beheerst en geïnterpreteerd door het recht van het Koninkrijk België. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken en gebeurlijk het vredegerecht van het arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel van de aannemer valt, bevoegd.

MEER WETEN?

Haal een Vochtexpert in huis!

Contacteer ons vandaag nog!